ИЗПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ ИНТЕРНЕТ САЙТ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ГИ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ ИНТЕРНЕТ САЙТ. 


ОБЩИ УСЛОВИЯ


С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Фьорх България и неговите клиенти по повод на сключваните помежду им договори от разстояние за покупка на Продукти от онлайн магазина на Фьорх България, находящ се на адрес: http://www.foerch.bg. 

Чрез използването на Интернет сайта на адрес http://www.foerch.bg по какъвто и да било начин cе счита, че Вие приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. 

Общите условия са приложими за всички отношения, възникващи между Фьорх България и посетител на сайта http://www.foerch.bg, независимо от извършването или не на поръчки за покупка на стоки от онлайн магазина и независимо дали посетителят е регистрирал свой профил в него.


1. ДЕФИНИЦИИ

Фьорх България - "Фьорх България" ЕООД е търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление на ул. „Първа българска армия” № 22, София, с ЕИК 203805651, с ДДС № BG203805651. "Фьорх България" ЕООД е дъщерна компания и поделение на Theo Förch GmbH & Co. KG, със седалище и адрес на: Theo-Förch-Straße 11-15, 74196 Neuenstadt, Germany. 


Интернет сайт – е уеб страницата на Фьорх България на адрес: www.foerch.bg, включително уеб страниците вътре. Интернет сайтът е собственост на и се администрира от Фьорх България.


Съдържание - Цялата информация, публикувана на Интернет страницата, която може да бъде достъпена и видяна посредством използването на електронно устройство с активирана Интернет свързаност; съдържанието на всички електронни съобщения, изпратени до клиент от Фьорх България посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация; всякаква друга информация, насочена към или изпратена, съответно публикувана от клиент, включително такава, изпратена от или получена от Фьорх България, независимо от начина и средството за комуникация; информация, свързана с продукти, услуги и/или цени, промоции и такси, предлагани от Фьорх България; информация, касаеща Фьорх България или каквато и да е информация, с източник Фьорх България.


Услуга - възможността за Посетител да осъществи електронен достъп до Съдържанието и да поръчва Продукти от каталога на Фьорх България, включително регистрацията на Профил на Посетителя, в частност и самата Покупка чрез онлайн магазина, разположен на Интернет сайта http://www.foerch.bg;


Продукти - представляват железарски стоки, инструменти, машини, химически продукти и др., предлагани и дистрибутирани от Theo Förch GmbH & Co. KG, Фьорх България или техни подизпълнители и носещи търговския знак ‘Förch’ или други търговски марки, предлагани за продажба чрез Онлайн магазина;  


Покупка - прехвърляне на собствеността върху стока/стоки от каталога на Фьорх България срещу определена им парична разностойност (цената), използвайки средства за комуникация от разстояние, а именно Онлайн магазина;


Онлайн магазин - уеб базирана система за продажба на стоки чрези използване на електронна комуникация от разстояние, поддържана от Фьорх България, която се намира на адрес: http://www.foerch.bg .


Посетител - физическо лице, което осъществява достъп до Съдържанието, Услугите или Интернет сайта по какъвто и да е начин, в това число и чрез създаването на профил. 


Купувач - физическо лице, търговско предприятие и/или юридическо лице, което придобива чрез покупко-продажба Продукти от каталога на Фьорх България посредством Онлайн магазина, за целите на търговска дейност, бизнес или професионално занятие. 


Профил – елемент от Интернет сайта, състоящ се от потребителско име и парола, който позволява само на един Посетител да достига чрез него до ограничени части на Интернет сайта и чрез който са достъпни Услугите и се обменя информация между Фьорх България и Посетителя. Профилът е личен за Посетителя и се създава само и единствено за бизнес или търговски цели при условията на настоящите Общи условия, освен когато има изрично писмено споразумение с Фьорх България в обратен смисъл.


Договор от разстояние - всеки договор, сключен между Фьорх България и Посетител с регистриран с Профил чрез използване на Онлайн магазина. С оглед избягване на всякакво съмнение, всяка отделно направена поръчка за Покупка на стока или стоки от Онлайн магазина на Фьорх България представлява отделен договор от разстояние.


Брошури/известия/търговски съобщения - информационни съобщения, основно електронни, относно Продукти и услуги, предлагани чрез Онлайн магазина на Фьорх България, включително промоции, без обвързване на Фьорх България или Посетителя с оглед на предоставената информация.


Територия - територията на Република България. 


2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


2.1. Настоящите Общи условия определят правилата, при които Посетителят може да използва Интернет сайта, Съдържането и/или Услугите, включително правилата за Покупка на стоки от каталога на Фьорх България чрез сключване на Договор от разстояние между Фьорх България и Посетителя. 


2.2. Използването, включително, но не само осъществяването на достъп до или посещение и разглеждане на Съдържанието и/или Услугите може да се осъществява свободно от Посетителя, независимо дали същият е създал свой Профил на Интернет сайта. Отправянето на изявление за и сключването на Договор от разстояние предпоставя предварителното изрично съгласие на Посетителя с настоящите Общи условия, като Посетителят приема Общите условия и се съгласява с тях чрез използването на Интернет сайта, чрез заявяването на поръчка или въвеждането на данни или чрез осъществяването на Покупка посредством Интернет сайта. 


2.3. Достъпът до Услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпната Интернет страница, а онлайн Покупката на стоки от каталога на Фьорх България - чрез достъп създаване на Профил на Интернет сайта


2.4. Ако Посетителят не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие с настоящите Общи условия:

2.4.1. се счита, че същият се отказва от достъп до Услугите, в това число от получаването на Брошури, Известия и/или Търговски съобщения, както и от всякаква друга комуникация от страна на Фьорх България (електронна, телефон и др.), включително се отказва от правото да извършва Покупка от Онлайн магазина на Фьорх България.

2.4.2. Профилът му на Интернет сайта ще бъде деактивиран от страна на Фьорх България. След този момент, Посетителят може отново да регистрира Профил на Интернет сайта, като се съгласи с Общите условия по реда на т. 2.2.

2.4.3. След получаване на изявлението за несъгласие с Общите условия Фьорх България ще изтрие неговия Профил на Интернет сайта, без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата.

2.4.4. Посетителят може по всяко време да оттегли своето изявление за несъгласие със настоящите Общи условия, действащи към датата на това изявление, като това право може да упражни до момента на получаването му от Фьорх България. 

2.4.5. За да упражни правото по тази т. 2.4. Посетителят може да се свърже с Фьорх България чрез изпращане на съобщение по електронна поща или да използва Интернет връзките, достъпни на Интернет сайта. 


2.5. Оттеглянето от Посетителя на съгласието му с настоящите Общи условия няма действие по отношение на сключени между него и Фьорх България договори от разстояние преди това. 


2.6. Посетителят може по всяко време да се запознае, да приеме и да се съгласи с настоящите Общи условия, действащи към датата на извършване на изявлението за съгласие, чрез регистрацията на свой Профил на страницата на Онлайн магазина, като съгласието с Общите условия е предпоставка за заявяване на Покупки и сключване на договори от разстояние за Покупки.


2.7. Интернет сайта и Съдържанието, публикувано на нея, са достъпни за всяко лице, отговарящо на дефиницията за Посетител, без да е необходима регистрация на Профил от такова лице. Правото за заявяване на Покупки чрез Онлайн магазина на Фьорх България възниква само за Клиенти, навършили 18 години, независимо от тяхното гражданство, местожителство или местопребиваване. С регистрацията на Профил в Интернет сайта лицето декларира, че е навършило 18 години и това обстоятелство се предполага до доказване на противното.


2.8. Всеки Посетител има един единствен Профил на Интернет сайта за осъществяване на Покупки. Фьорх България не позволява на Посетителите да споделят своите Профили на други Посетители или трети лица. Посетителят и Фьорх България се съгласяват, че вредите от подобно споделяне са отговорност на Посетителя. В тези случаи, Фьорх България си запазва правото да спре или ограничи достъпа на Посетителя до Онлайн магазина без предупреждение. 


2.9. Фьорх България и Посетителят се съгласяват и уговорят, че ще признават стойността на електронния подпис по смисъла на Регламента за електронна идентификация и доверителни услуги (eIDAS) на саморъчен в отношенията помежду си и по-специално, че всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронно изявление за установяване на неговото авторство, в това число и използване на конкретен Профил ще има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.


3. СЪДЪРЖАНИЕ


3.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание, публикувани на Интернет сайта, е собственост на Фьорх България и/или or Theo Förch GmbH & Co. KG.


3.2. Посетителят не може да копира, прехвърля, модифицира, възпроизвежда или да прави други изменения, както и да публикува и разпространява по какъвто и да било начин каквото и да било Съдържание от Интернет сайта без изричното писмено съгласие на Фьорх България.


3.3. Извън случаите на предходната т. 3.2. Посетителят има право да споделя чрез Интернет връзки (линкове) Съдържание от Интернет сайта в социалните мрежи Facebook, Twitter, Instagram, или комуникационни приложения applications Messages, Viber, WhatsApp и др. и др. чрез използване на бутона “share”, поставен в профила на всеки продукт от Онлайн магазина. 


4. КОНТАКТ

4.2. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет сайта Фьорх България позволява на Посетителя да се свърже с Фьорх България за изпращане на съобщения, въпроси и запитвания, свързани с предоставяните Услуги.


4.3. С въвеждането на данни в Интернет сайта, Посетителят изрично предоставя своето съгласие Фьорх България да използва следните технически средства за комуникация по повод на Съдържанието, Услугите, Покупките и сключените от него Договори от разстояние, в това число, но не само: обикновена поща, електронна поща, телефон. 


4.4. Посетителят се съгласява също да получава известия, съобщения и информация от Фьорх България в своя Профил на Интернет сайта, ако такъв Профил е създаден.


5. БРОШУРИ, ИЗВЕСТИЯ И СЪОБЩЕНИЯ


5.1. С избирането на опцията "Известявайте ме за новини и промоции", Посетителят се съгласява да получава Брошури, Известия и/или Търговски съобщения от Фьорх България, свързани със стоките, предлагани от Фьорх България чрез Онлайн магазина, освен ако Посетителят не е избре опцията да не получава Брошури, Известия и/или Търговски съобщения. 


5.2. Отказът от получаване на Брошури, Известия и/или Търговски съобщения от страна на Посетителя може да бъде направен по всяко време:

5.2.1. чрез използването на специално направената Интернет връзка, която се съдържа във всяка Брошура и/или Известие.

5.2.2. чрез уведомяване на Фьорх България чрез съобщение по електронна поща. 


5.3. Отказът от получаване на Брошури, Известия и/или Търговски съобщения не се счита за отказ на Посетителя с настоящите Общи условия. 


5.4. Фьорх България има право да включва в Брошури, Известия и/или Търговски съобщения, адресирани до Посетителя друга рекламна информация, отнасяща се до трети лица и до предлагани от тях стоки и/или услуги. С приемане на настоящите Общи условия Посетителят се съгласява да получава такива Брошури, Известия и/или Търговски съобщения. 


6. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


6.1. При стриктно спазване на законодателството за защита на личните данни, и в частност на чл. 6 (1) (b) of the Регламент (ЕС) 2016/679 (известен още като GDPR) Фьорх България има право да обработва (събира, използва, предоставя и др.) лични данни на Посетители или Купувачи само за следните цели:

потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка;

проверка, потвърждаване и обработване на плащания;

отказване на поръчки и други проблеми или пречки от всякакъв характер, свързани с Договор от разстояние;

предоставяне на услуги, в това число изпълнение на сключени Договори от разстояние и всички отношения между страните, породени от тях;

изпращане на брошури, известия и търговски съобщения и маркетингови цели, при поисккване от Посетител по реда на клауза 5 тук;

комуникация с Посетители и/или Купувачи във връзка с клиентско обслужване и поддръжка;

за статистически цели и маркетингови изследвания. 


6.2. При стриктно спазване на законодателството за защита на личните данни, и в частност на чл. 6 (1) (b) of the Регламент (ЕС) 2016/679 (известен още като GDPR) Фьорх България има право да събира други технически или телекомуникационни данни като IP-адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет сайта, име и версия на уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет сайта, за целите на подобряване на Услугите, предоставяни на Посетителите или за статистически цели.

6.3. Използвайки техническите способности на използвания от Посетителя компютърна програма тип браузър, Фьорх България може да поставя в паметта на устройството на Посетителя малки файлове (т.нар. "бисквитки), предназначени единствено за осигуряване на необходимия обмен на технически данни по реда на параграф 6.2. по-горе. Посетителят се счита за уведомен за необходимостта от подобно поставяне. 


6.4. Политиката на поверителност на Фьорх България се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Посетителя. Фьорх България не е задължено да набавя необходимите данни от други източници, за да изпълни Покупка или да осъществи доставка. 


6.5. Фьорх България се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни, съдържаща лична и специална информация за Посетителя или Купувача на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели. 


6.6. С оглед избягване на всякакво съмнение, Фьорх България може да разкрива и предоставя лични данни на Посетителя трети лица в България или чужбина, представляващи служители или подизпълнители на Фьорх България, на свързани с Фьорх България лица и дружества и на доставчици и дистрибутори на Фьорх България във връзка с изпълнение на гореописаните цели, в това число, за да могат тези трети лица да изпълняват услуги за постигане на гореописаните цели като техническа поддръжка, доставка, обработка на поръчки, плащания и фактури, обслужване на Посетителя, статистика и др. Фьорх България изрично посочва третите лица, получаващия лични данни по реда на клауза 6.1., както следва: за придвижване на плащанията: FedEx, UPS, DHL/Deutsche Post, Speedy/DPD; за статистически цели и маркетингови проучвания: Theo Förch GmbH & Co. KG, address: Theo-Förch-Straße 11-15, 74196 Neuenstadt, Deutschland. 


6.7. По силата на чл. 6 (1) (c) от GDPR Фьорх България може да обработва и предоставя на трети лица лични данни за цели различни от посочените в тези Общи условия в случаите, когато това е поискано от държавни или общински органи, както и в случаите, предвидени от норми на правото, действащи към момента на настъпване на основанието за обработване и предоставяне. 


6.8. Фьорх България има правото да използва гореописаните данни единствено в съответствие с горепосочените цели и няма право да продава, заема, разрешава използването, предава и т.н. своята база данни, съдържаща лични или специфични данни за Посетителите или Купувачите на Трети лица, които не са обвързани с постигането на горепосочените цели. 


6.9. За поправка, изтриване (или закриване на Профила) или достъп до личните данни, или за ограничаване или възразяване срещу обработката на лични данни, Посетителят може да пише на следния електронен адрес: privacy@foerch.bg . 


6.10. Посетителят има право да подаде оплакване до контролният орган по защита на лични данни, който е: Комисия за защита на личните данни, бул. "Проф. Цветан Лазаров, № 2, София 1592, България, ЕС; kzld@cpdp.bg 


7. ПРОДУКТИ И СПЕЦИФИКАЦИИ 


7.1. Фьорх България може да публикува на Интернет сайта информация относно Продуктите от своя каталог, включително относно промоционални кампании за определени стоки. 


7.2. Стоките, купени чрез Онлайн магазина, са предназначени само и единствено за цели в обхвата на търговската дейност, бизнес или професия на Купувача. Закупените продукти следва да се използват единствено за законни цели. 


7.3. Всички Продукти на Фьорх България са в ограничени количества. Това е посочено в описателната страница на всеки артикул. Поради това, количествата могят да бъдат изчерпани скоро след извършване на Покупка и преди доставката. В тези случаи, Фьорх България не носи отговорност за доставката по реда на параграф 12.3. по-долу. При и заявяване на поръчка чрез Интернет сайта, Фьорх България следва да потвърди наличността за доставка на поръчаните Продукти чрез електронно съобщение до Посетителя. до изпращането на подобно съобщение, Покупката не се счита за осъществена. 


7.4. Определени данни за тегло, мерки или подобни описания са приблизителни и се предоставят единствено с цел удобство. Фьорх България полага всички разумни и възможни усилия за точно представяне на характеристиките на Продуктите, в това число техните технически детайли и цветове; на практика обаче цветовете в Интернет страницата могат да варират в зависимост от екрана на използваното от Посетителя устройство; в този смисъл, Фьорх България не може да гарантира точното представяне на тези цветове. 


7.5. Фьорх България си запазва правото да прави несъществени промени и подобрения в Продуктите или тяхното опаковане, запазвайки техните характеристики и функции.


8. ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ


8.1. Фьорх България има право да променя цените на предлаганите в Онлайн магазина стоки, без предварително да известява за това Посетителя. 


8.2. Цените на предлаганите в Онлайн магазина стоки, включително и на заявените за Покупка стоки, са тези, които са посочени към момента на завършване на Покупката. 


8.3. Цените с намаление на предлаганите в Онлайн магазина стоки от каталога са тези, които са посочени в момента на извършване на Покупката в рамките на складовата наличност и/или по време на периода на намаление (промоционалния период). 


8.4. Цената на стока, предлагана в Онлайн магазина, не може да бъде променяна след завършване на Покупката с потвърждаване на поръчката или по друг начин. 


8.5. Всички цени, свързани с предлагани стоки в Онлайн магазина, са в български лева (BGN) и включват данък добавена стойност (ДДС). Цените на предлаганите стоки могат да бъдат определени и в друга валута - EUR, GBP, USD, JPY единствено с цел удобство на Посетителя. 


8.6. Цената на стоката не включва цената за доставка на същата и/или допълнителните разходи свързани с избран от Посетителя начин на доставка, различен от най-евтиния предлаган от Фьорх България. Фьорх България следва да посочи на Интернет сайта във формата за Покупка точната стойност на допълнителните разходи, които Посетителят трябва да заплати, както и общата стойност на поръчката, в това число цена на поръчаните стоки с включени всички данъци, такси и др., цена на доставката им и/или на допълнителните разходи, свързани с избран от Посетителя начин на доставка. С оглед избягване на всякакво съмнение, със сключването на Договора от разстояние Посетителят предоставя изричното си съгласие за заплащане на общата стойност на извършената Покупка, включително на разходите за доставка и на допълнителните разходи, свързани с избран от Посетителя начин на доставка. 


8.7. Цената за доставка не включва мита и такси, ако такива са приложими. Получатели на пратки извън ЕС са отговорни за покриването на всички мита, митнически такси, данъци и други тежести. 


9. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКА


9.1. Посетители навършили 18 години могат да имат достъп до Онлайн магазина за иницииране на Покупка за Купувачи. С регистрацията на Профил в Интернет сайта лицето декларира, че е навършило 18 години и това обстоятелство се предполага до доказване на противното.


9.2. Посетителят може да заяви Покупка на стоки, предлагани в Онлайн магазина, по всяко време и за всяка стока, предлагана за продажба. 


9.3. Заявявайки поръчка, Посетителят се съгласява и декларира, че цялата предоставена от него информация, свързана с регистрацията на неговия Профил и заявяване на Покупката, е вярна, точна и пълна към момента на извършване на Покупката.


9.4. Завършвайки своята Покупка, Посетителят се съгласява, че Фьорх България може да се свърже с него по електронен път - чрез изпращане на електронна съобщение до електронната поща на Посетителя, във връзка със следните ситуации:

9.4.1. потвърждение на наличността и количеството на стоките, купени от Посетителя чрез Онлайн магазина.

9.4.2. потвърждение на стойността на направената Покупка, включително на разходите за изпълнението й, които са за сметка на Посетителя или на Фьорх България и условията, при които стоката може да бъде върната.

9.4.3. съгласуване на условията за доставка на стоката, предмет на извършена Покупка.

 

9.5. До момента на доставка на поръчана стока Фьорх България може едностранно да прекрати сключения с Посетител Договор от разстояние, с предварително уведомление за това, при следните случаи:

9.5.1. информацията, предоставена от Посетителя, е непълна и/или невярна;

9.5.2. действията на Посетителя на Интернет сайта могат да нанесат или нанасят вреди на Фьорх България;

9.5.3. ако две последователни Покупки не са били успешно завършени/изпълнени по причина в Посетителя.


9.6. Посетителят може сам да се откаже от направената Покупка и от Договора от разстояние в случаите, когато Фьорх България се свърже с него във връзка с някоя от хипотезите по настоящата клауза 9. В този случай, Посетителят следва да информира Фьорх България с електронно съобщение. 


9.7. Покупката се счита за завършена и Фьорх България е задължено а изпълни Покупката едва след като Фьорх България потвърди наличността на съответните артикули и количества, без значение дали е налице оттегляне на съгласието с настоящите Общи условия. 


10. ПЛАЩАНЕ

 

10.1. В Онлайн магазина Фьорх България предоставя информация за съществуващи ограничения за доставка на стоките, ако има такива, както и приеманите от Фьорх България платежни средства. Посетителят следва да избере един от следните начини на заплащане:

10.1. плащане през използваната куриерска и транспортна услуга (наложен платеж); 

10.2. плащане с кредитна карта по банков път – плащането се извършва при завършване на Покупката от Посетителя, като Фьорх България уведомява Посетителя чрез съобщение до посочения при регистрацията на Профила му имейл адрес за получаване на платената цена, след което пристъпва към изпълнение по извършената Покупка. Фьорх България може да използва услугите на PaySafe, PayPal, Epay, или др., за да осигури възможността за такива плащания. 


10.2. В случай, че Посетителят промени предоставени от него лични данни или данни на Купувача, без незабавно да уведоми за това Фьорх България, всички Договори от разстояние, действащи към този момент, остават в сила и се изпълняват според данните, предоставени от Посетителя към момента на тяхното сключване. 


10.3. Фьорх България се задължава да информира Посетителя при изрично запитване от негова страна за състоянието, в което се намира Покупката и за етапа на нейното изпълнение, включително чрез публикуване на известие за това в Профила на Посетителя


11. ДОСТАВКА 


11.1. В своя Онлайн магазин Фьорх България предоставя информация за съществуващи ограничения за доставка на Продуктите, ако има такива. 


11.2. Закупените Продукти ще бъдат доставени на адрес в рамките на Територията, определен от Посетителя през Онлайн магазина. Доставка на адрес извън Територията ще се осъществява единствено след изрично писмено потвърждение от Фьорх България. 


11.3. Посетителят има право да получи предмета на извършената от него Покупка или чрез транспорт със средства на Фьорх България, или чрез компания за експресни куриерски услуги. Подходящият начин за доставка ще бъде уточнен от Фьорх България не по-късно от потвърждаването на Покупката. Фьорх България се задължава да достави продуктите franco транспортната или куриерската услуга. Рискът от случайно погиване, загуба или повреда на предмета на извършената Покупка преминава върху Посетителя в момента на предаване на стоките на транспортната или куриерската услуга. Фьорх България не носи отговорност за загуба или повреда на стоките след този момент. 


12. КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИЯ


12.1. Посетителят има право да се позове от предвидената в законодателството гаранция спрямо закупените Продукти. 


12.2. Фьорх България предоставя минимум 12-месечна гаранция за Продукти, представляващи машини или инструменти. 


12.3. Фьорх България не предоставя гаранция за Продукти от типа консумативи, които носят следи от употреба или похабяване. 


12.4. Извън гаранцията по закон по предходната т. 12.1., по преценка на Фьорх България, някои от стоките, предлагани в Онлайн магазина, може да притежават договорна гаранция, като информация за такава ще бъде предоставена в описанието на стоката в Онлайн магазина. Наличието на такава договорна гаранция не ограничава законовата гаранция за съответствие на закупените стоки с Договора от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите. Точните детайли, свързани с подобна договорна гаранция, се предоставят със съпътстващите стоката документи. Срокът на договорната гаранция не може да бъде изменян от страна на Посетителя, освен в предвидените в закона или в настоящите Общи условия случаи. 


13. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ: 


13.1. Посетител на Фьорх България има право да се откаже от Договора от разстояние и да върне купена чрез Онлайн магазина стока в следните случаи:

13.1.1. стоката е доставена или фактурирана погрешно; 

13.1.2. стоката има фабрични дефекти; 

13.1.3. други случаи, упоменати в настоящите Общи условия или изрично потвърдени от Фьорх България. 


13.2. Посетителят се задължава да уведоми Фьорх България за своето намерение да се откаже от Договора от разстояние по смисъла на т. 13.1., като заяви решението си недвусмислено чрез изпращане на съобщение на адрес: returns@www.foerch.bg, съдържащо номера на Покупката и наименованията на връщаните стоки, в рамките на посочените тук условия и срокове. 


13.3. Посетителят не може да се откаже от Договора от разстояние, а вече направеният отказ няма действие, и Фьорх България няма задължението да възстанови на Посетителя платените от него цена и разходи за доставка в следните ситуации:

13.3.1. изявлението за отказ е придружено с искане за замяна на закупена стока с друга с различни характеристики или с различен вид стока. Ако Посетителят иска замяна с различен вид и характеристики стока, следва да направи отказ по реда на т. 13 и да извърши нова Покупка по реда на настоящите Общи условия.

13.3.2. изявлението за отказ е изпратено след изтичане на предвидените в т. 13 срокове. 

13.3.3. върнатата стока не е в състоянието, в което е била доставена на Посетителя (в оригиналната опаковка с всички придружаващи документи).

13.3.4. в случаите, когато се касае за Покупка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с разваляне, химическа реакция, хигиена или защита на здравето. Цената на такива стоки няма да бъде възстановена от Фьорх България при връщането им от Посетителя.

13.3.5. стоките са ползвани по предназначение, обработвани със средства за почистване (ръчно или машинно) или са изменени чрез друг вид въздействие върху тях. В тези случаи върнатите от Посетител стоки ще бъдат изпратени обратно до него за негова сметка, като цената и разходите за Покупката им няма да му бъдат възстановени.


13.4. Посетител, който упражни правото си на отказ от Договора от разстояние, е длъжен да върне обратно на Фьорх България получената стока в състоянието, в което му е била доставена, с оригиналната й опаковка и етикети, и в срок не по-късно от 14 дни от деня, в който Посетителят е информирал Фьорх България за отказа си от Договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Посетителят изпрати обратно стоката преди изтичането на 14-дневния срок. Посетителят е длъжен да съхранява по подходящ начин стоката, нейното качество, цялост и безопасност до момента на връщането й. Посетителят отговаря за намаляване стойността на стоката вследствие на използването й след получаването й от Фьорх България, което използване има за резултат състояние на стоката, различно от това към датата на изпращането й до Посетителя. В случаите на предходното изречение Фьорх България не е длъжен да възстанови на Посетителя цената на стоката и транспортните разходи. 


13.5. Посетителят връща стоките на Фьорх България на адрес: ул. „Първа българска армия” № 22, София за Фьорх България ЕООД. 


13.6. При отказ от Договора от разстояние по т. 13.1.1. Фьорх България се задължава да извърши замяна на стоката, предмет на Покупка, като поеме за своя сметка транспортните разходи за връщане на заменяната стока и изпращане на заменящата стока на Посетителя. В случай, че Посетителят не желае замяна, а иска връщане на стоката и възстановяване на платената цена, Фьорх България се задължава да възстанови на Посетителя платената цена, като транспортните разходи за връщане на стоката са за сметка на Посетителя. В случай, че при замяна стоката не е налична, Фьорх България се задължава да възстанови на Посетителя платената цена, като поеме за своя сметка транспортните разходи за връщане на стоката.


13.7. При отказ от Договора от разстояние по т. 13.1.2. - когато е доставена стока с дефекти, Посетителят е длъжен да опише подробно, включително чрез изпращане на снимки, дефектите по стоката. При установяване от Фьорх България на действителен дефект на стоката, Фьорх България се задължава да извърши замяна на стоката, като поеме за своя сметка транспортните разходи за връщане на заменяната стока и изпращане на заменящата стока на Посетителя. В случай, че Посетителят не желае замяна, а иска връщане на стоката и възстановяване на платената цена, Фьорх България се задължава да възстанови на Посетителя платената цена, като поеме и транспортните разходи за връщане на стоката. В случай, че при замяна стоката не е налична, Фьорх България се задължава да възстанови на Посетителя платената цена, като поеме за своя сметка транспортните разходи за връщане на стоката.


13.8. Във всички неописани случаи на възстановяване на заплатени суми, това ще бъде направено в рамките на 14 дни, считано от датата на потвърждението, че стоката е надлежно върната от Посетителя. Посетителят дава съгласието си възстановяването на сумите да бъде извършено по начина, по който Посетителят е платил стоката. В случаите на т. 13.5. Фьорх България ще възстанови на Посетителя сумите след приключване на процедурата по освобождаване на стоките от българската митница, което отнема не по-малко от 30 дни


14. ЗЛОУПОТРЕБА С ДАННИ


14.1. Посетителят носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.


14.2. Фьорх България не поема каквато и да било отговорност в случай, че Посетител бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на Фьорх България.


14.3. Посетителят се задължава незабавно да информира Фьорх България в случаите на т. 8.2., използвайки наличните форми за контакт на Интернет сайта или чрез съобщение по електронна поща. 


14.4. Фьорх България не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. 


14.5. Контактите, осъществени от Фьорх България с Посетител чрез средства за дистанционна комуникация (e-mail или др.), съдържат пълна и последователна информация за изпращача на съобщението и връзки към него в момента на изпращането. 


14.6. Следните цели, постигнати или не, се считат за нарушение на настоящите Общи условия и Фьорх България има право да предприеме съответните правни мерки срещу лицата, които се опитват да ги постигнат или са ги постигнали:

14.6.1. достъп до какъвто и да било вид данни за друг Посетител, използвайки Профил или друг метод на проникване в системата на Онлайн магазина.

14.6.2. промяна или друга модификация на съдържанието на Интернет сайта или Съдържание, изпратено по какъвто и да е начин от Фьорх България към неговите Клиенти.

14.6.3. повлияване на работата на сървъра/ сървърите на Интернет сайта.

14.6.4. достъп или споделяне с трети лица, които нямат надлежно получено право на достъп Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от Фьорх България към Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.


15. ОТГОВОРНОСТ


15.1. Фьорх България не е отговорен за вреди, пропуснати ползи, разходи или др., ако те са настъпили при неспазване от Посетител на сключен от него Договор от разстояние или настоящите Общи Условия. 


15.2. Фьорх България не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет сайта поради каквато и да е причина, включително и тези, причинени от промени, настройки, други, които не са извършени от администратора на Интернет сайта и са извън волята и контрола на Фьорх България.


15.3. Фьорх България не носи отговорност за действията на което и да било лице, което използва Съдържанието по начин различен от осигурения чрез Интернет сайта.


15.4. Фьорх България не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното Съдържание на Интернет сайта или за всякакви грешки, неточности или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.


15.5. Ако Посетител сметне, че Съдържание, изпратено му по какъвто и да било начин от страна на Фьорх България, накърнява негово или на трето лице авторско право или друго право на интелектуална собственост, същият е длъжен незабавно да уведоми за това Фьорх България.


15.6. Фьорх България не гарантира на Посетителя достъп до Интернет сайта, до Съдържанието, до Профила му или до Онлайн магазина и не предоставя на Посетителя право на изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържание, частично или пълно, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица Съдържание, до което има/ или е придобил достъп според условията на настоящите Общи условия.


15.7. Фьорх България не е отговорен за Съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от Съдържанието на Интернет сайта, без значение вида на връзките. Отговорността за съдържанието на тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.


15.8. Чрез използването на Интернет сайта, Съдържанието или Услугите, Посетителят е лично отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение и взаимодействие с Интернет сайта, с изключение на случаите, когато съгласно тези Общи условия или разпоредбите на приложимото законодателство за защита на потребителите такава отговорност се носи от Фьорх България. Освен това, Посетителят е отговорен за всякакви имуществени и неимуществени вреди, причинени с действие или бездействие от него на който и да е елемент от Интернет сайта, от Съдържанието или при ползване на Услугите, включително при извършването на Покупка, когато такива вреди са причинени върху обекти на интелектуалната собственост на Фьорх България.


16. СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО


16.1. При наличие на спор между Посетител и Фьорх България, произтичащ от или свързан с тези Общи условия, тяхното изпълнение, валидност или прекратяване, страните по спора ще положат всички разумни и необходими усилия за разрешаването му по приятелски начин, чрез преговори и взаимни отстъпки. При невъзможност за постигане на съгласие в едномесечен срок от възникването на спора, спорът може да се отнесе за разрешаване от компетентния български съд в град София.


16.3. Ако някоя разпоредба на Общите условия бъде обявена от орган, компетентен да решава спорове, за нищожна, унищожаема или неподлежаща на принудително изпълнение, то другите разпоредби на Общите условия и правата и задълженията на Клиентите и Фьорх България, произтичащи от тях, остават в пълна сила и действие. За нищожните, неизпълними или отменени поради унищожаемост разпоредби ще се счита, че не са били част от тези Общи условия, и ще се заместят от повелителните норми на закона или от установената практика и обичай.


16.4. Настоящите Общи условия са изготвени и ще бъдат тълкувани в съответствие с действащото българското законодателство.


17. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


17.1. Фьорх България си запазва правото да прави промени по Интернет сайта, нейната структура, Съдържанието и Услугите, без предварително уведомяване на Клиентите.


17.2. Фьорх България има право по всяко време по своя собствена преценка едностранно да променя настоящите Общи условия. При извършване на промяна в Общите условия, Фьорх България се задължава в 7-дневен срок от промяната да доведе същата до знанието на Клиентите, като публикува на Интернет сайта съобщение за промяната, както и изменените Общи условия в разумен срок преди или след влизане на промяната в сила. Фьорх България може, но не се задължава, да уведомява Клиентите за предстоящи промени в Общите условия и по други начини, например чрез изпращане съобщения по електронна поща. В случай, че Посетител не е съгласен с промените в Общите условия, той може в 1-месечен срок от уведомлението по предходното изречение да изпрати съобщение до Фьорх България на следния адрес store@demobaza.com, с което да заяви своето несъгласие с така променените Общите условия. При получаване на такова съобщение, Фьорх България прекратява регистрацията на изразилия несъгласие Посетител. В случай, че Посетител не изпрати до Фьорх България съобщение за несъгласие с променените Общите условия, се счита, че Посетителят се е съгласил с променените Общите условия и се задължава да ги спазва.


Тези Общи условия бяха приета на 31.05.2021 и влизат в сила в същия ден.